عیوب شایع ورق

یک پروفیل اکسترود شده به عوارض تحت شاید مردود شود : ( خواسته از پروفیل مردودی این است که یا این که استانداردهای مهندسی را پاس نکند و یا این که خصوصیت های متبوع مشتری را دارا نباشد . )

۱ – بیلت معیوب : وجود ناخالصی یا این که اصطلاحاً آخال در بیلت , کنار گذاشتن های داخلی , وجود اکسید نامحلول در بیلت و . . .

۲ – قالب معیوب و یا این که نامطلوب : عدم پیشگرم مطلوب بیلت و قالب , عدم رعایت توجه ابعادی و . . .

۳ – مشکلاتی که در طول فرایند ورق تولید می‌شوند : فشار نامطلوب ورق , بالارفتن اصطکاک در محل بیرینگ , عدم در اختیار گرفتن سرعت رام و . . .

۴ – نواقصی که بعد از عملیات ورق نتیجه ها می گردند : برش , استرچ کردن , پیرسختی , آنودایز , رنگ و . . .

عیوب مرتبط با جریان مواد در ورق :

دو برهان بسیارمهم و تأثیرگذار در الگوی جریان مواد عبارتند از :

۱ – اصطکاک مو جود در بیلت , کانتینر و قالب

۲ – گرادیان یا این که شیب حرارتی در بیلت عیوب سطحی ورق فولاد

چهار الگوی کلیدی جریان یافتن مواد در ورق بی واسطه را در صورت پایین بازدید می‌کنید که از چپ به راست بر غیریکنواخت شدن جریان مواد افزوده می شود . ( صورت تحت از پر اسم و رسم ترین الگوهای هاست که در اکثری از مقاله ها و کتب با محوریت ورق بدان اشاره شده‌است . )

عیوب شایع ورق

۱ – الگوی S : بالاترین احتمال یکنواخت بودن جریان مواد . . . در این صورت جریان مواد مضاعف یکنواخت و همگن است وتنها هنگامی روی می‌دهد که هیچ اصطکاکی در دیواره لاینر و یا این که میان قالب و قالب بند وجود نداشته باشد . ( در کار می بایست از روانکار فراوان مؤثر استعمال شود . )

۲ – الگوی A : این شرایط جریان مواد وقتی فیس میدهد که در میان بیلت و کانتینر هیچ جور اصطکاکی نیست , ولی اصطکاک قابل مراعات ای در تراز قالب و قالب بند موجود است . این دسته جریان مواد منتج به تولید ناحیه مرده و منطقه تغییرشکل پاره ای بزرگتر نسبت به صورت قبلی می شود .

۳ – الگوی B : در این‌حالت , اصطکاک نیز دربین بیلت و کانتینر موجود هست و نیز در تراز قالب و قالب بند . علاوه براین حیطه مرده کاملاً صلب وجود ندارد و می‌تواند تا حدودی بر جریان مواد تأثیر بگذارد , کاربرد درب فولادی در حالی که در دو الگوی قبل چنین کمبود .

۴ – الگوی C : به عبارتی موقعیت B با این تفاوت که اصطکاک خیلی بالا میرود و تنش جریان در نواحی محیطی که گویا است سردتر است , فراوان عمده از راس است . ( به گویش معمولی مواد در محفظه بیلت فراوان مشقت بار خیس از راس آن صورت می‌گیرند . ) مخروطی ناحیه مرده در این صورت زیاد بزرگتر است و از رمز تا ته بیلت امتداد مییابد .

عیب قیفی صورت شدن : جنبش کندتر محفظه بیلت در اطراف تراز تماس قالب و قالب بند نسبت به راءس آن ( اصطلاحا به‌این شرایط shearing یا این که برش تناول کردن گفته می شود . ) باعث تولید یک رخنه‌ قیفی صورت در انتهای بیلت می شود . . . . به صورت پایین دقت نمایید .

عیوب شایع ورق

طبق گزارش آهن ویکی عیب لوله ای صورت شدن تلرانس ورق فولاد : متداول ترین عیب بازدید شده در عملیات ورق خصوصا راجع به آلیاژهای مجموعه ۶۰۰۰ است . در‌این‌صورت‌ مطابق صورت یک جدایش حلقوی مثل میان هسته داخلی و منطقه فرنگی بیلت در مرحله بازه ( در پشت بیلت ) تولید می شود . اصطکاک میان بیلت و کانتینر باعث می شود که لایه های سطحی بیلت در تماس با دیواره کانتینر اثبات باقی میماند , درحالی که هسته بیلت از ذیل آن برش می‌خورد و در سمت جلو تکان می نماید . در اثر تولید حیطه مرده در‌این‌صورت‌ جریان مواد صورت مخروطی پیدا می نماید .

عیوب شایع ورق

کنار گذاشتن خوردگی داخلی : کنار گذاشتن قادر است در راءس پروفیل اکسترود شده ساخت