تلرانس ورق فولاد

روش ایجاد ورق فولاد
فرایند ایجاد قیمت میلگرد آجدار یا این که اکسترود آن به صورتی است که فقط در ایجاد مقاطع طولی موضوع به کارگیری قرار می‌گیرد و قابلیت ایجاد قطعه درین طرز ایجاد نیست . در‌این نحوه مواد نخستین که قالبا فولاد هست زیر فشار از دوران قالب اکستروژن که از فرآورده فولاد آبدیده است عبور داده می شود و صورت میگیرد.

تلرانس استاندارد صنعتی بوسیله کمیته فنی انجمن فولاد و موسسه استاندارد ملی ایالات متحده برای قابلیت و امکان های ساخت اکسترودر و اکستروژن و نیازهای طراحان توسعه و گسترش پیدا کرد .
این استانداردها از خصوصیت های یگانه و تحمل بعدها و همینطور فرمول در قالب جدول های قابل به کارگیری پخش شده شده‌است . در زیر به عیب گیری و نظارت پباده سازی برای ملاحظات اکستروژن و تلرانس می‌پردازیم .
اکستروژن یک روند است که پایین نیروی فشاری فلز را از روش یک صورت فرم می دهد . این فلزدر شرایط پلاستیسیته زیر فشار در حفره های قالب تغییر‌و تحول صورت می دهد و صورت مدت را می گیرد .
عامل ها اثرگذار بر تلرانس مقاطع فولادی دربرگیرنده ضخامت دیواره , مقدار و بعدها و خصوصیات برهه زمانی , مدل زمان ( بسته یا این که گشوده ) , آلیاژ مسئله به کار گیری و مرحله بازه زمانی میباشد .
تلرانس زاویه ای :
تلرانس زاویه ای متعلق به وضعیت , دربین ۱ – /+ تا ۲ – /+ سکو احتساب می شود .
تلرانس صافی ( کاس بودن ) مرحله :
تلرانس صافی بین ورق ۰ . ۰۰۴ – /+ بر هر اینچ بر پهنا ورق هست .
تلرانس پیچیدگی :
۰ . ۵ مرتبه بر هر فوت

محدودیت های میزان و تولید :
ضخامت دیواره ها در مقاطع گوناگون مشتمل بر تلرانس ۱۰ % – /+ می شود .

طبق آهن ویکی ملاحظات پباده سازی در پباده سازی ورق های فولادی ( DESIGN CONSIDERATIONS ) :

راهبرد برای گزینش آلیاژ مطلوب
ورق با مشقت بالا آلیاژ ۶۰۶۱
ورق های صنعتی آلیاژ ۶۰۶۳ یا این که ۶۰۶۰
ورق جهت هیت سینک آلیاژ ۶۰۶۳

آلیاژ ۶۰۶۳

این آلیاژ دوست داستنی ترین میان همگی آلیاژها جهت اکستروژن میباشد . برای مقاطع ناپخته یا این که با تراز آنودایزینگ و انواع پیچیده پیشنهاد میشود .

آلیاژ ۶۰۶۱

رنج اکثر و خودرو کاری خوبتر . قابلیت فرم دهی کمتر در حین فرآیند اکستروژن

تلرانس استاندارد صنعتی بوسیله کمیته فنی انجمن فولاد و موسسه استاندارد ملی ایالات متحده برای قابلیت و امکان های ایجاد اکسترودر و اکستروژن و نیازهای طراحان بسط پیدا کرد . این استانداردها از خصوصیت های یگانه و تحمل بعد ها و همینطور فرمول در قالب جدول های قابل استعمال پخش شده شده‌است . در تحت به انتقاد و ارزیابی پباده سازی برای ملاحظات اکستروژن و تلرانس می‌پردازیم .

اکستروژن یک مراحل است که زیر نیروی فشاری فلز را از روش یک صورت فرم می‌دهد . این فلزدر موقعیت پلاستیسیته زیر فشار در حفره های قالب تغییر‌و تحول صورت می دهد و صورت زمان را می‌گیرد . عامل ها اثر گذار بر تلرانس مقاطع فولادی دربرگیرنده ضخامت دیواره , مقدار و بعدها و ویژگی ها دوران , جور مدت ( بسته یا این که گشوده ) , آلیاژ زمینه به کارگیری و تراز برهه زمانی است .

تلرانس زاویه ای : تلرانس زاویه ای متعلق به حالت , در بین ۱ – /+ تا ۲ – /+ مرتبه به حساب آوردن میشود .

تلرانس صافی ( کاس بودن ) مرحله : تلرانس صافی بین ورق ۰٫۰۰۴ – /+ بر هر اینچ بر پهنا ورق است .

تلرانس پیچیدگی : ۰٫۵ جایگاه بر هر فوت محدودیت های میزان و ایجاد : ضخامت دیواره ها در مقاطع متعدد مشتمل بر تلرانس ۱۰ % – /+ می شود .

ملاحظات پباده سازی در پباده سازی ورق های فولادی ( DESIGN CONSIDERATIONS ) :

راهبرد برای تعیین آلیاژ مطلوب ورق با مشقت بالا آلیاژ ۶۰۶۱ یا این که ۶۰۰۵A ورق های صنعتی آلیاژ ۶۰۶۳ یا این که ۶۰۶۰ ورق جهت هیت سینک آلیاژ ۶۰۶۳

۶۰۶۳ آلیاژ :

این آلیاژ دوست داستنی ترین در بین همگی آلیاژها جهت اکستروژن می‌باشد . برای مقاطع نپخته یا این که با مرحله آنودایزینگ و گونه های پیچیده پیشنهاد میشود .

۶۰۶۱آلیاژ :

مشقت عمده و خودرو کاری خوبتر . قابلیت و امکان