عیوب جوش میلگرد

عیوب جوش میلگرد

در هم افتادگی , فلز جوش مازاد در پنجه میلگرد است که روی تراز فلز اساس را پوشانیده سوای آنکه آمیختگی با آن داشته باشد . یا این که به عبارت خوب تر به حالتی گفته می شود که کناره کناری نمودار قیمت میلگرد  بیشتراز حد متعارف بر روی تراز قیمت میلگرد نیشابور فعالیت و حاشیه اتصال پیشروی کند و بر اثر عواملی همچون نمودار قیمت میلگرد در اختیار گرفتن دست اندرکاران میلگرد و پارامترهای میلگرد آجدار نیشابور از قبیل شدت جریان و ولتاژ جوشکاری , گزینش غلط مواد مصرفی جوش یا این که فراهم سازی غیر مناسب مرحله فلز شالوده روی می‌دهد .

ورق آلومینیوم ۲ میل پارس آلومان کار 

در‌صورتی‌که اکسیدها سفت به فلز مبنا چسبیده باشند بطوریکه از مخلوط و امتزاج پرهیز کنند این موقعیت قابل پیش گویی است . رمز رفتن میلگرد , انفصالی سطحی است که قیمت میلگرد ذوب آهن به روز  مکانیکی تشکیل می‌دهد و نسبتاً مدام از لحاظ بازرسین غیر قابل پذیرش است .

بریدگی گوشه ای ( Undercut )

بریدگی گوشه , شیاری در پنجه یا این که در ریشه زنجیره جوش ناشی از جوشکاری است . بریدگی لبه قادر است پیوسته یا این که مجزا باشد . بریدگی حاشیه میلگرد غالبا بر اثر تکنیک غلط قیمت میلگرد ساده     یا این که به دلیل متعددی شدت جریان جوشکاری یا این که هر دو حادثه می افتد .

بریدگی گوشه جوش , شیاری است باطن فلز شالوده که کنار پنجه یا این که ریشه میلگرد ذوب شده و با فلز جوش مالامال نشده است . این بریدگی قیمت میلگرد مشهد  مکانیکی ساخت می نماید که متمرکز کننده میلگرد می شود . در صورتیکه عامل ها اثر گذار در تشکیل بریدگی حاشیه جوش در دست گرفتن شوند و شیارعمیق و تیز به وجود نیاید , این عیب برای بار گذاری استاتیک نگران کننده نخواهد بود .

آخالهای سرباره ای ( Slag Inclusion )

مواد غیر فلزی جامدی میباشند که در فلز میلگرد یا این که دربین فلز قیمت میلگرد شاهرود  و فلز اساس حبس گردیده اند و   اکثر در جوشهایی که با فرایندهای قوسی دستی یا این که زیرپودری میلگرد گردیده اند , یافت می شود . کلاً آخالهای سرباره بر اثر عیوب تکنیک قیمت میلگرد آجدار  , عدم پباده سازی مطلوب اتصال و یا این که عدم نظافت تراز جوش دربین دو پاس پدید می‌آید . غالبا سرباره میلگرد آجدار و ساده   در سمت تراز جوش تکان می نماید . شیارهای تیز در سطح های میانی میلگرد یا این که فی مابین پاسها باعث حبس سرباره در تحت فلز مذاب جوش میگردند . آخال سرباره بسته به حالت تشکیلش احتمالا به صورتهای گوناگونی از نگاه پراکندگی و محل تشکیل در حوالی اتصال باشد .

آخالهای تنگستنی ( Tungsten Inclusion )

ذرات تنگستنی محبوس شده در فلز جوش جوشکاری قوسی تنگستنی با الکترود تنگستنی برای برقراری قوس فی مابین الکترود و جوش می‌باشد و مشخصه بارز مراحل میگرد با قوس تنگستنی ( GTAW ) به اکانت می‌آید . درین روند از الکترود تنگستنی برای برقراری قوس در بین میلگرد و جوش یا این که فلز قیمت میلگرد 14   به کارگیری می شود . در‌صورتی‌که الکترود تنگستنی در مذاب فرو رود یا این که این‌که جریان قوس آنقدر بالا رود که تنگستن ذوب شده و قطره قطره در حوضچه جوش فرود آید , قیمت میلگرد 16  تنگستنی نتیجه ها خواهد شد .

آخالهای تنگستنی روی فیلمهای پرتونگاری بصورت نشانه ها و نقاط خیلی پر‌نور چشم می گردند چون چگالی میلگرد بخش اعظم از فولاد یا این که میلگرد است . در فیض قیمت میلگرد بناب را عمده جذب خواهد کرد . نسبتاً مابقی ناپیوستگیها و عیوب در امتحان پرتونگاری به طریق نقاط تیره و بدون نور تماشا می گردند .

ذوب ناقص ( Lack of fusion )

ذوب ناقص , عدم یکپارچگی فی مابین فلز جوش و فلز شالوده یا این که فلز جوش با فلز جوش است . این عیب به یکی صورتهای ذیل ظواهر می شود :

– ذوب ناقص دیواره جانبی

– ذوب ناقص فی مابین پاسی

– ذوب ناقص در ریشه

ذوب ناقص سود تکنیک خطا قیمت میلگرد پرشین , فراهم سازی نادرست فلز شالوده یا این که طرح اتصال غیرمناسب است . علت ذوب ناقص ( عدم مخلوط بی نقص ) عبارتست از یه خرده حرارت میلگرد یا این که نبود راهیابی به کلیه سطح های مخلوط یا این که هر دوچسبندگی شدید میلگردها چه بسا چنانچه قیمت میلگرد اهواز قابل قبولی جهت دستیابی به سطح های مهیا شود و حرارت کافی تامین شود گشوده نیز بازدارنده مخلوط بی نقص خواهد شد .